Спрема се широка анти-НАТО коалиција

© Јутуб\RTАнти-НАТО протести у Подгорици
Анти-НАТО протести у Подгорици - Sputnik Србија
Пратите насTelegramOdyssey
У Црној Гори се конституише широка анти-НАТО коалиција, а Руска Федерација и Алијанса, након слободних избора, у сарадњи са новим државним руководством треба да буду гарант црногорске неутралности, поручено је са скупа против доласка генералног секретара НАТО-а Јенса Столтенберга.

Про­тест­ни скуп је ор­га­ни­зо­вао Ми­ров­ни по­крет „Не у рат, не у НА­ТО“, преноси подгорички „Дан“. 

Обра­ћа­ју­ћи се уче­сни­ци­ма про­те­ста, ко­ји је ор­га­ни­зо­ван ис­под ви­ле „Го­ри­ца" где је Стол­тен­берг раз­го­ва­рао са цр­ногорским зва­нич­ни­ци­ма, ли­дер Но­ве срп­ске демократи­је Ан­дри­ја Ман­дић ка­зао је да на­род зна да они ко­ји да­нас гу­ра­ју Цр­ну Го­ру у НА­ТО то ра­де јер вје­ру­ју да ће их Али­јан­са за­шти­ти­ти и да ће са­чу­ва­ти оно што су опљач­ка­ли од овог на­ро­да у по­след­њих 25 го­ди­на.

Генерлани секретар НАТО-а Јенс Столтенберг и премијер Црне Горе Мило Ђукановић - Sputnik Србија
Столтенберг: Црна Гора да обезбеди подршку јавности за улазак у НАТО

Он је под­се­тио да је не­дав­но ам­ба­са­до­ри­ма 28 НА­ТО зе­ма­ља у име стран­ке ко­ју предво­ди упу­тио отво­ре­но пи­смо, оба­ве­шта­ва­ју­ћи их да ће би­ти не­при­хва­тљи­ва и не­важе­ћа сва­ка од­лу­ка ко­ја бу­де до­не­та ми­мо ве­ћин­ске во­ље гра­ђа­на.

„Је­ди­но на­род на сло­бод­ном и по­ште­ном ре­фе­рен­ду­му мо­же до­ни­је­ти та­кву од­лу­ку“ по­ру­чио је Ман­дић. Ли­дер Рад­нич­ке пар­ти­је Јан­ко Ву­чи­нић обра­тио се уче­сни­ци­ма про­те­ста по­ру­чу­ју­ћи: „До­ле НА­ТО пакт, до­ле НА­ТО уби­це, жи­ве­ла сло­бод­на и непоко­ре­на Цр­на Го­ра.“

„Не­ка Цр­ну Го­ру оста­ве Цр­но­гор­ци­ма, јер Цр­но­гор­ци не љу­бе ла­н­це и ни­ко ни­кад ни­је по­ко­рио Цр­ну Го­ру. Рад­нич­ка пар­ти­ја ја­сно по­ру­чу­је — не у НА­ТО! То је импери­ја­ли­стич­ка вој­на си­ла, ко­ја је на­ста­ла да шти­ти ин­те­ре­се круп­ног ка­пи­та­ла и капи­та­ли­стич­ке ели­те ко­ја же­ли да овла­да сви­је­том“, на­гла­сио је Вучинић. Председ­ник ДНП-а Ми­лан Кне­же­вић је ис­та­као да Јенс Стол­тен­берг тре­ба да зна да је већин­ско ми­шље­ње гра­ђа­на Цр­не Го­ре про­тив учла­ње­ња у НА­ТО. „Та Али­јан­са нас је бом­бар­до­ва­ла не­пре­кид­но 78 да­на оси­ро­ма­шеним ура­ни­ју­мом, касет­ним бом­ба­ма и кр­ста­ре­ћим ра­ке­та­ма. Као што по­сто­ји­мо хи­ља­ду го­ди­на, постојаће­мо и на­кон њи­хо­ве агре­си­је, ко­ја је има­ла циљ да оку­пи­ра нео­ту­ђи­ви и састав­ни дио Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, на­шу све­ту зе­мљу Ко­со­во и Ме­то­хи­ју. По­што се ра­ди о при­вре­ме­ној оку­па­ци­ји, же­лим да по­ша­љем по­ру­ку Стол­тен­бер­гу да смо издржали Тур­ке, Аустро­у­га­ре, Њем­це и Ита­ли­ја­не и да ће до­ћи ври­је­ме ка­да ће се осло­бо­ди­ти на­ша све­та зе­мља Ко­со­во и Ме­то­хи­ја и ка­да ће за­жи­вје­ти ме­ђу­на­род­но пра­во“, ка­зао је Кне­же­вић. Он је на­гла­сио да упу­ћу­је по­ру­ку на­шој јед­но­вјер­ној заштит­ни­ци, мај­ци Ру­си­ји, да ко­ли­ко ве­че­рас по­кре­не раз­го­во­ре са НА­ТО-ом, та­ко што ће нам га­ран­то­ва­ти вој­ну не­у­трал­ност.“

Момир Булатовић - Sputnik Србија
НАТО Црној Гори дугује крв

 Не­за­ви­сни по­сла­ник Но­ви­ца Ста­нић је ци­ти­рао на­род­ну по­сло­ви­цу — мо­же чо­век без ђа­во­ла, али не мо­же ђа­во без чо­ве­ка.

„НА­ТО је ђа­во ко­ји је по­вео кр­ва­во ко­ло на мно­гим тач­ка­ма зе­маљ­ске ку­гле, а ов­дје има­мо ђа­во­ли­ку власт ко­ја је опља­ч­ка­ла Цр­ну Го­ру, па је на­шла вре­ћа за­кр­пу. А ако тре­ба тра­жи­ти пут из ово­га без­на­ђа, ла­ко га је на­ћи. Са­мо је је­дан пу­то­во­ђа — Пу­тин“,  за­кљу­чио је Ста­нић. М.В.

Ге­не­рал­ни се­кре­тар ни­је до­бро­до­шао

„Иако Стол­тен­берг же­ли да се, пот­по­мог­нут ма­сив­ном про­па­ган­дом, цр­но­гор­ској и гло­бал­ној јав­но­сти пред­ста­ви као ли­дер де­мо­крат­ске али­јан­се, пот­пу­но је су­прот­но — у го­сте нам до­ла­зи пр­ви чо­вјек ор­га­ни­за­ци­је ко­ја је при­је са­мо 11 да­на у Ав­га­ни­ста­ну бру­тал­но бом­бар­до­ва­ла бол­ни­цу, при­ли­ком че­га су уби­је­на 22 ци­ви­ла“, на­во­ди се у са­оп­ште­њу ди­рек­то­ра По­кре­та за не­у­трал­ност Мар­ка Ми­ла­чи­ћа. Из­ме­ђу оста­лог, Ми­ла­чић је по­ру­чио да Стол­тен­берг ни­је до­бро­до­шао.

Присталице Мила Ђукановића - Sputnik Србија
Што је Милу мило — „Истраживања“ јавног мњења
 

„По­крет за не­у­трал­ност же­ли да по­ру­чи ге­не­рал­ном се­кре­та­ру НА­ТО-а да, по свим ре­ле­вант­ним по­да­ци­ма, на­ро­чи­то оним про­цу­ре­лим из афе­ре’Де­пе­ша‘, ве­ћин­ска Цр­на Го­ра не же­ли да бу­де дио НА­ТО-а, ни­ти би­ло ка­квих ми­ли­та­ри­стич­ких ор­га­ни­за­ци­ја. Раз­ло­га је мно­го — од етич­ких, пре­ко без­бјед­но­сних, до еко­ном­ских“,  ис­та­као је Ми­ла­чић.


Ре­жим је уце­њен

 

Пред­сед­ник Ми­ров­ног по­кре­та „Не у рат, не у НА­ТО“ Гој­ко Ра­и­че­вић је на­вео да уце­ње­ни цр­но­гор­ски ре­жим без трун­ке људ­ског ин­те­гри­те­та упор­но гу­ра зе­мљу и на­род у че­љу­сти НА­ТО мон­стру­ма. 

„Са­да­шња вла­да је не­ле­ги­тим­на, на­ста­ла је фал­си­фи­ко­ва­њем би­рач­ке во­ље, од­но­сно кра­ђом из­бо­ра, та­ко да не мо­же до­но­си­ти од­лу­ке у на­ше име. Не­ле­ги­тим­на вла­да и не­ле­ги­тим­на скуп­шти­на не мо­гу до­ни­је­ти ни­јед­ну пу­но­прав­ну од­лу­ку“,  ре­као је Ра­и­че­вић. Пред­став­ник Ми­ров­ног по­кре­та Игор Да­мја­но­вић је пре­до­чио да НА­ТО ни­је пра­ви из­бор и да Цр­на Го­ра де­ли 70 од­сто др­жав­не гра­ни­це са Ср­бијом и Ре­пу­бли­ком Срп­ском, ко­је ни­ка­да не­ће при­сту­пи­ти тој зло­чи­нач­кој али­јан­си.

Скуп­шти­на мо­же до­не­ти од­лу­ку

Стол­тен­берг је оце­нио да по­др­шка гра­ђа­на Цр­не Го­ре члан­ству у НА­ТО-у ра­сте, да тај тренд уви­јек при­су­тан, и да пар­ла­мент има ман­дат да до­не­се ко­нач­ну од­лу­ку. Стол­тен­берг, ко­ји је до­шао ју­че у Цр­ну Го­ру уз 28 ам­ба­са­до­ра др­жа­ва НА­ТО, са­оп­штио је да су ис­тра­жи­ва­ња јав­ног мње­ња увек не­си­гур­на, али да су нај­бо­љи по­ка­за­тељ о то­ме ка­кво је ми­шље­ње гра­ђа­на.

Филип Ковачевић - Sputnik Србија
Ђукановић и НАТО — идеални партнери

„На Цр­ној Го­ри је да се опре­ди­је­ли ка­ко ће до­ни­је­ти од­лу­ку. Пар­ла­мент би­ра­ју љу­ди на из­бо­ри­ма и пар­ла­мент има ман­дат да до­не­се фи­нал­ну од­лу­ку у име оних ко­ји су га иза­бра­ли“, по­ру­чио је се­кре­тар Али­јан­се у ин­тер­вјуу ’Ми­ни‘ и ис­та­као да при­мје­ћу­је раст по­др­шке гра­ђа­на. 

„При­ме­тио сам сам ја­ку по­др­шку у пар­ла­мен­ту при­ли­ком усва­ја­ња ре­зо­лу­ци­је о ин­те­гра­ци­ји у НА­ТО-у. Ви­дим раст по­др­шке у Цр­ној Го­ри и ово је јед­на од обла­сти ко­ја је ва­жна за до­но­ше­ње ко­нач­не од­лу­ке“, по­ру­чио је Стол­тен­берг. По­во­дом до­ла­ска НА­ТО ми­си­је, шеф Де­ле­га­ци­је ОЕБС-а Ја­на Хре­бич­ко­ва на­ве­ла је у пи­сму зва­нич­ни­ци­ма да же­ли Цр­ној Го­ри успе­шан пут у Али­јан­су.     

Све вести
0
Да бисте учествовали у дискусији
извршите ауторизацију или регистрацију
loader
Ћаскање
Заголовок открываемого материала