Слушајте Sputnik
  Регион
  Преузмите краћи линк
  1531
  Пратите нас

  Ту­жи­ћу Цр­ну Го­ру јер сам на прав­ди Бо­га ухап­шен и до­ве­ден у ве­зу са не­ка­квим те­ро­ри­стич­ким на­па­ди­ма, по­ру­чио је Сте­фан Ве­ли­ми­ро­вић (25) из Зу­би­ног По­то­ка, у раз­го­во­ру за „Дан“.

  „Све је намештаљка, немам појма ко је Александар Синђелић и никада нисам разговарао са том особом. Тражим да се вештачи мој глас, па ће се лако утврдити да никада нисам разговарао са тим Синђелићем“, изјавио је он.

  Он је са још пет особа ухап­шен у су­бо­ту 15. ок­то­бра у ве­чер­њим ча­со­ви­ма, под сум­њом да је са још 14 осо­ба, на дан избора, спре­мао те­ро­ри­стич­ки на­пад у Под­го­ри­ци, упад у Скуп­шти­ну и хап­ше­ње пре­ми­је­ра Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа. У не­де­љу уве­че, око 22 ча­са, пу­штен је из при­тво­ра и су­ге­ри­са­но му је да о оно­ме што се при­ча­ло то­ком са­слу­ша­ња ни­ко­ме не говори.

  „Не знам ко ме до­вео у ве­зу са љу­ди­ма ко­ји се сум­њи­че за те­ро­ри­зам. У су­бо­ту, 15. ок­то­бра, са при­ја­те­љи­ма сам био у посети Ма­на­сти­ру Острогу, где смо се и фо­то­гра­фи­са­ли. Уве­че смо кре­ну­ли на­зад за Зу­бин По­ток ка­да смо ухап­ше­ни. Сутрадан су нас пу­сти­ли, јер су ви­де­ли да го­во­ри­мо исти­ну“, ка­же Ве­ли­ми­ро­вић, преноси портал ИН4С.

  Он до­да­је да је Мир­ко Ве­ли­ми­ро­вић, ко­јег је Бра­ти­слав Ди­кић оп­ту­жио да је по­ли­циј­ски са­рад­ник ко­ји му је под­мет­нуо телефон и кљу­че­ве, ње­гов стриц.

  „Са Мир­ком се ни­­сам ни ви­дeо ни чуо већ ду­же вре­ме. Кад су нас при­ве­ли и ка­за­ли о че­му се ра­ди сви смо би­ли у шо­ку. Знам да го­во­рим исти­ну и знам да не­мам ни­ка­кве ве­зе са оним ства­ри­ма ко­је су нам пре­до­чи­ли у ту­жи­ла­штву. Очи­глед­но је све на­ме­штаљ­ка, ми смо упа­ли у не­чи­ју зам­ку, али, на сре­ћу, бр­зо смо пу­ште­ни на сло­бо­ду, јер су сви схва­ти­ли да немамо ве­зе са оним због че­га смо при­ве­де­ни“, ис­ти­че Ве­ли­ми­ро­вић.

  Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, још увек је под стре­сом због све­га што му се де­си­ло, али хо­ће да прав­ду ис­те­ра до кра­ја.

  „Чуо сам да су не­ки ме­ди­ји об­ја­вљи­ва­ли не­ке тран­скрип­те раз­го­во­ра из­ме­ђу Син­ђе­ли­ћа и Ве­ли­ми­ро­ви­ћа. Ја сам је­ди­ни Велимировић ко­ји је хап­шен због све­га то­га. Твр­дим да не по­зна­јем ни­ка­квог Син­ђе­ли­ћа, а ка­мо­ли да сам при­чао са њим те­ле­фо­ном. Сни­мље­ни глас ни­је мој и то је ла­ко утвр­ди­ти. Тра­жи­ћу ве­шта­че­ње гла­са и до­ка­за­ти исти­ну. Не за­ни­ма ме ко је Син­ђе­лић, ин­те­ре­су­је ме са­мо исти­на“, на­во­ди он.

  Ве­ли­ми­ро­вић ка­же да ће ту­жи­ти све ко­ји су се по­и­гра­ли ње­го­вим име­ном, па и Министарство унутрашњих послова Цр­не Го­ре и др­жа­ву.

  „Ља­га са мог име­на мо­ра од­мах да се спе­ре, а у Цр­ну Го­ру ви­ше не­мам же­љу да одем ни на мо­ре“, по­ру­чио је Велимировић.

  Он до­да­је и да су му у ту­жи­ла­штву ка­за­ли да не сме да при­ча шта је би­ло у ис­ка­зу и да је то кри­вич­но де­ло.

  „Ни­су ми да­ли ни­ка­кав па­пир када су ме пу­сти­ли. Ни­­смо тра­жи­ли адво­ка­та, јер смо зна­ли да смо чи­сти и да не­ма­мо ве­зе са тим до­га­ђа­јем“, на­гла­ша­ва он.

  Ис­по­вест Сте­фа­на Ве­ли­ми­ро­ви­ћа још је­дан је до­каз да је ис­тра­га Спе­ци­јал­ног ту­жи­ла­штва о те­ро­ри­сти­ма, а ко­ју во­ди специјални ту­жи­лац Ми­ли­во­је Кат­нић, до­жи­ве­ла крах. По на­ло­гу ту­жи­ла­штва ухап­ше­но је 20 осум­њи­че­них, а на сло­бо­ду су од­мах пу­ште­ни Сте­фан Ве­ли­ми­ро­вић (25), Бо­јан Ко­ва­че­вић (40), ње­гов си­но­вац Г.К. (17), бра­ћа Ни­ко­ла (21) и Лука (18) Ђор­ђе­вић и Вла­ди­мир Бо­жо­вић (21), преноси „Ин4с“.

  У тран­скрип­ти­ма сни­мље­них раз­го­во­ра из­ме­ђу Син­ђе­ли­ћа и Ве­ли­ми­ро­ви­ћа њих дво­ји­ца се до­го­ва­ра­ју око хап­ше­ња Ђукановића у не­де­љу уве­че, на дан из­бо­ра. Вр­ло за­ни­мљив је по­да­так да њих дво­ји­ца о све­му при­ча­ју у ши­фра­ма, плашећи се да их при­слу­шку­ју, а он­да о на­вод­ном хап­ше­њу Ђу­ка­но­ви­ћа го­во­ре отво­ре­но, по­ми­њу­ћи и ње­го­во име и детаље око тог чи­на.

  Има­ју­ћи све то у ви­ду, не­у­бе­дљи­во зву­чи тврд­ња глав­ног спе­ци­јал­ног ту­жи­о­ца Ми­ли­во­ја Кат­ни­ћа да је по­ме­ну­та гру­па користила со­фи­сти­ци­ра­ни на­чин ко­му­ни­ка­ци­је, ако Син­ђе­лић и Ве­ли­ми­ро­вић то­ком те­ле­фон­ског раз­го­во­ра отво­ре­но причају о упа­ду у Скуп­шти­ну и о хап­ше­њу Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа. Па­ра­док­сал­но зву­чи да они ко­ји спре­ма­ју те­ро­ри­стич­ки напад, хап­ше­ње пре­ми­је­ра и број­не ли­кви­да­ци­је, ка­ко твр­ди ту­жи­ла­штво, ле­жер­но о то­ме го­во­ре у сво­јим те­ле­фон­ским раз­го­во­ри­ма.

  По на­ло­гу ту­жи­ла­штва у при­тво­ру су за­др­жа­ни: Кри­сти­на Хри­стић из Бе­о­гра­да, Бран­ка Ми­лић (58) из Но­вог Са­да, Ми­лан Ду­шић (59) зва­ни Па­цов из Бе­о­гра­да, Дра­ган Мак­сић (50) из Бу­ја­нов­ца на­ста­њен у Бе­о­гра­ду, Ср­бо­љуб Ђор­ђе­вић (52) из Бу­ја­нов­ца, на­ста­њен у Бе­о­гра­ду, Алек­сан­дар Чу­ро­вић (33) из Шап­ца, Алек­сан­дар Алек­сић (41) из Шап­ца, Ни­ко­ла Ђурић (34) из Шап­ца, Си­ни­ша Ћет­ко­вић (37) из Шап­ца, Де­јан Ста­но­је­вић (42) зва­ни Го­ри­ла, Ми­лош Аћи­мо­вић (26) из Шапца, Иви­ца Ма­тић (36) из Шап­ца, Пе­ри­ца Ан­дић (39) из Шап­ца и Бра­ти­слав Ди­кић из Ни­ша.

  Те­ро­ри­зам из­бри­са­ли из оп­ту­жби

  У ме­ђу­вре­ме­ну, ту­жи­ла­штво је за 11 осум­њи­че­них од­у­ста­ло од оп­ту­жби за те­ро­ри­зам и те­ро­ри­зам у по­ку­ша­ју. Са­да се за то де­ло те­ре­те са­мо Ди­кић, Хри­стић и Син­ђе­лић, ко­ји је у бек­ству, док се оста­ли­ма на те­рет ста­вља са­мо ства­ра­ње кирминалне ор­га­ни­за­ци­је. Чак и то де­ло би­ће те­шко до­ка­зи­во, с об­зи­ром на то да се ве­ћи­на осум­њи­че­них из­ме­ђу се­бе и не по­зна­ју, ни­ка­да ни­су кон­так­ти­ра­ли, па оста­је отво­ре­но пи­та­ње ка­ко су ства­ра­ли кри­ми­нал­ну ор­га­ни­за­ци­ју, пише „Ин4с“.

   

  Тагови:
  тероризам, Александар Синђелић, Стефан Велимировић, Братислав Дикић, Црна Гора
  Стандарди заједницеДискусија
  Коментариши преко Sputnik налогаКоментариши преко Facebook налога